midi-maze

a maze game controlled by midi

View on GitHub

midi-maze

a maze game controlled by midi

https://daxxog.github.io/midi-maze/src/index.html